หน้าที่และรายละเอียดของงาน

วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดในการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ
– จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้
ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้
– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุถึงเป้าหมาย
– ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก และภายในองค์กร ได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่าใน สาขาเศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 2 ปี
– สามารถบริหารหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
– สามารถทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการ และความต้องการของลูกค้า
– สามารถประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการได้
มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบ Cloud Infrastructure และ Networking จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้เรื่อง Private Cloud , Public Cloud จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์การการทำงานแบบ Agile และประสบการณ์ใช้งาน JIRA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

We offer Competitive Salary with career and professional growth.
You will be working with awesome team.

Direct apply here